Tag Archive: ปัจจุบัน

Nov 19

ความจริงใจ สิ่งสำคัญที่เริ่มเลือนลางจางหาย…

ปัจจุบันโลกเราเข้าสู่ยุคของการแข่งขันเต็มรูปแบบ ไม่รู้ว่ามันทำให้จิตใจของมนุษย์เราถดถอยลงหรือไม่ การแสดงออกที่สวยหรูของมนุษย์เรานั้นเกิดจากความจริงใจ หรือความหลอกลวงกันแน่ ไม่รู้ว่าทุกวันนี้มนุษย์ใช้ชีวิตด้วยความหวัง หรืออยู่ไปวันๆ หากวันนี้ถ้ากล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ก็ยังคงไม่ผิด แต่คงต้องมองดีๆ ว่าคนเราพึ่งพาอาศัยกันเพราะอะไร…

Continue reading »